Združenje ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije (ZRPRS) je v okviru strokovnega posveta, ki se ga udeležuje več kot 350 ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, organiziralo okroglo mizo, na kateri so med drugimi sodelovali minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, vodja skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja (NPVI) in dekan Pedagoške fakultete dr. Janez Vogrinc, direktor Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) dr. Vinko Logaj in glavni inšpektor Inšpektorata RS za šolstvo dr. Simon Slokan. Okrogla miza je odprla veliko perečih tem na področju osnovnih in glasbenih šol ter šol s prilagojenim programom.

Šolski sistem je z uvajanjem novega koncepta razširjenega programa (RAP), pripravo NPVI, kurikularne prenove v okviru ZRSŠ ter spremembami na področju delovanja Inšpektorata RS za šolstvo na pragu večjih sprememb. Ravnatelji se hkrati soočajo z vedno večjimi izzivi na kadrovskem področju, okrnjeno avtonomijo šolskega prostora in vsakodnevnimi izzivi organizacije in vodenja dela na vzgojno izobraževalnih zavodih. V laični in strokovni javnosti se vedno bolj širi vsesplošno spoznanje, da obstoječi sistem ne odraža več potreb in izzivov današnjega časa, s čimer se strinjajo tudi ravnatelji.  Zato podpirajo nujnost sprememb, vendar poudarjajo, da morajo biti, za razliko od preteklih časov, aktivno vključeni in upoštevani pri pripravi teh sprememb, saj najbolje poznajo aktualne razmere in potrebe na terenu.

Dr. Felda je poudaril, da se ministrstvo zaveda nujnosti povečanja delež BDP, ki ga Republika Slovenija namenja za temeljno šolstvo oz. izobraževalni sistem. Zaupanje javnosti v delo učiteljev je še vedno zelo visoko, bo pa potrebno dati šolam več dejanske avtonomije pri njihovem delovanju. Glavni izziv bo omejitev vpliva individualnih interesov, saj smo na nekaterih področjih starše spustili predaleč v šolski sistem. V preteklih letih je bilo veliko govora o pravicah, premalo pa o dolžnostih, kar bo potrebno v prihodnje uravnotežiti. 

Dr. Slokan je poudaril, da bo Inšpektorat RS za šolstvo v prihodnosti dal večji poudarek sistematičnim rednim pregledom šol, ki bodo prispevali k analizi stanja ter predvsem k dvigu kakovosti slovenskega šolstva v prihodnosti. 

Sedanji osnutek programa NVPI, ki vsebuje več kot 280 konkretnih ukrepov, je osnova, ki bo končno obliko dobila preko javnih posvetov. Skupina, ki je program pripravila, se zaveda, da bodo za izvedbo programa potrebna dodatna sredstva, zato je jasno zapisala, da predlaga dvig deleža BDP za izobraževali sistem za 0,5 odstotka, je povedal dr. Vogrinc. Med ravnatelji namreč obstaja bojazen, da bodo šole zavezane k izvajanju ukrepov iz programa, dodatnih sredstev za realizacijo pa ne bo na voljo. 

Šola je sestavni del hitro spreminjajoče se družbe in tehnoloških sprememb, pri čemer izgublja institucionalno vlogo, kot jo je imela v preteklosti. Soočamo se z velikim pritiskom za uveljavljanje pravic posameznikov, velikim individualizmom, zato je potrebno načrtovati, kaj bomo spremenili, je povedal dr. Logaj. V zadnjem času je veliko govora o bralni pismenosti otrok, ki jo bomo v šolstvu spodbujali na vseh področjih, saj so zanjo odgovorni vsi učitelji in starši otrok. Ob uvajanju novega koncepta RAP se med šolami pojavlja veliko vprašanj, med njimi tudi, ali bodo ure neobveznih izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti del programa RAP, čemur je dr. Logaj pritrdil.  

Da novosti, ki se načrtujejo v prihodnjih letih, šole ne bodo mogle uvajati brez dodatnih sredstev, je opozorila tudi predsednica ZRPRS in ravnateljica OŠ Danile Kumar mag. Mojca Mihelič in poudarila, da smo z današnjo okroglo mizo pokazali, da prihodnost zmoremo spreminjati skupaj. 

Ravnatelj OŠ Milojke Štrukelj Janez Kobe je izpostavil pomembnost podpore vseh institucij pri delovanju šol. Ravnateljica Marjeta Šmid, z OŠ Jela Janežiča, je pozdravila inkluzivno naravnanost programa NPVI varnemu in vzpodbudnemu učenemu okolju, ki temu namenja velik poudarek. Pomen in vlogo glasbenih šol v slovenskem izobraževalnem sistemu je izpostavila ravnateljica Glasbene šole Idrija Tonja Lapanja Brenčič in poudarila nujnost vključevanja le-teh v vse načrtovane spremembe.