ODBORI

VODSTVO ZDRUŽENJA

Predsednica: Mojca Mihelič
Podpredsednica: Mojca Kirbiš
Podpredsednica: Jasna Belas
Podpredsednik: Janez Kobe

KOLEGIJ

Kolegij Združenja predstavlja Združenje pri vključevanju v aktivnosti, ki so cilj Združenja. Kolegij Združenja je za svoje delo odgovoren zboru članov.

Kolegij sestavljajo:

– predsednik Združenja,
– podpredsednika oz. podpredsedniki Združenja,
– najmanj pet in največ sedem predstavnikov sekcij.
– na sejah Kolegija sodelujeta tudi en član iz poslovodstva gospodarske družbe, katere ustanovitelj in družbenik je Združenje (Ravnateljski servis d.o.o.) in tajnik Združenja.

Predstavniki Sekcij v Kolegiju:

– Sašo Božič, ravnatelj OŠ
– Roman Gradišek, ravnatelj OŠ z demografsko ogroženega področja
– Lidija Grubelnik, pomočnica ravnateljice
– Mojca Kirbiš, ravnateljica OŠ
– Tonja Lapanja Brenčič, ravnateljica GŠ
– Zvonko Trstenjak, pomočnik ravnateljice
– Aleksandra Valančič, ravnateljica OŠ PP

Naloge Kolegija so predvsem:

– sklicevanje sej zbora članov,
– pripravljanje predloga programa dela Združenja ravnateljev in predlogov drugih odločitev za zbor članov,
– pripravljanje predlogov splošnih aktov Združenja ravnateljev,
– vodenje poslov evidentiranja članstva,
– imenovanje stalnih in občasnih delovnih teles Združenja ravnateljev,
– gospodarjenje s sredstvi Združenja ravnateljev,
– skrb za uresničevanje ciljev in nalog Združenja ravnateljev,
– zbira predloge za priznanja Združenja ravnateljev,
– pripravlja predlog finančnega načrta Združenja ravnateljev,
– predlaga zboru Združenja ravnateljev kandidate za predsednika Združenja ravnateljev,
– predlaga zboru Združenja ravnateljev kandidate za podpredsednika Združenja ravnateljev,
– predlaga zboru Združenja ravnateljev višino članarine,
– imenuje in razrešuje poslovodje Ravnateljskega servisa.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. Člani Nadzornega odbora izvolijo predsednika in njegovega namestnika. Prvi sklic novo izvoljenih članov opravi predsednik Združenja ravnateljev. Nadzorni odbor je sklepčen ob prisotnosti večine članov. Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh izvoljenih članov.

Naloge Nadzornega odbora so predvsem:

− spremlja delo Republiškega odbora,
− nadzira materialno in finančno poslovanje Združenja ravnateljev in Ravnateljskega servisa z uporabo ustreznih revizijskih oziroma računovodskih standardov.

Člani Nadzornega odbora so:

– Martina Valant, ravnateljica GŠ Jesenice 
– Verica Šenica Pavletič, OŠ Savsko naselje Ljubljana 
– Aleksander Vališer – OŠPP 

ČASTNO RAZSODIŠČE

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor članov za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednika Častnega razsodišča in njegovega namestnika izvolijo člani izmed sebe. Prvi sklic novo izvoljenih članov opravi predsednik Združenja ravnateljev. Častno razsodišče vodi postopke ugotavljanja disciplinske kršitve in kršitve Pravil Združenja ravnateljev. Častno razsodišče ureja tudi odnose med člani na zahtevo prizadetih članov ali na zahtevo Republiškega odbora ali Nadzornega odbora.

Vsa problematika povezana z delovanjem Združenja ravnateljev/-ic in pomočnikov/-ic ravnateljev/-ic Slovenije naj bo redno naslovljena na častno razsodišče (vsem članom častnega razsodišča). Naslovljena naj bo na sledeče elektronske naslove članov častnega razsodišča:

– Sebastijan Mavrič, OŠ Hrpelje – Kozina, sebastijan.mavric@os-hrpelje.si,
– Peter Pirc, OŠ Zbora odposlancev Kočevje, peter.pirc@oszboraodposlancev.si,
– Mateja Maljevac, OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje, mateja.maljevac@guest.arnes.si,
– Aleksander Kelemina, OŠ Toneta Čufarja, aleksander.kelemina@cufar.si.